Reklamacja

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodnośœci Produktu z Umową sprzedaży

1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnoœcią zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodnoœci Produktu z Umową sprzedaży w zakresie okreśœlonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Reklamacje z tytułu niezgodnośœci Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Wejherowska 47, 54-239 Wrocław lub za pośœrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobradrukarnia.com.pl

1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie póŸźniej niż w terminie 14 dni. OdpowiedźŸ Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialnoœci Sprzedawcy za niezgodnośœć Produktu z Umową sprzedaży w zakresie okreœlonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje związane ze œświadczeniem Usługi elektronicznej

2.1. Reklamacje związane ze œświadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres ul. Wejherowska 47, 54-239 Wrocław lub za pośœrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobradrukarnia.com.pl

2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowośœci w œświadczeniu Usługi elektronicznej.

2.3. Zaleca się podanie w treœści reklamacji jak najwięcej informacji i okolicznośœci dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególnośœci rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowośœci oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie póŸźniej niż w terminie 14 dni.

2.5. OdpowiedźŸ Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.